Vull adherir-me a la campanya: quins documents necessito?

2024-02-29T11:44:24+01:0029/02/2024|

Els establiments hauran d’adjuntar al propi formulari, la següent documentació:

  • Persones físiques: còpia del DNI o NIE, per les dues cares. Si és una persona jurídica: CIF i DNI o NIE de la persona que presenta la sol·licitud. Tots dos supòsits s’han de poder llegir correctament. (Format PDF)
  • Document admès en dret que acrediti la representació.
  • Certificat de situació en el cens d’activitats econòmiques de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT) on s’acrediti l’epígraf del cens tributari o registre de l’IAE en el qual està inscrita la persona interessada.
  • Certificat de titularitat bancària emplenat degudament en tots els camps, amb signatura de la persona interessada i signatura i segell de l’entitat bancària o certificat de titularitat bancària en el qual consti que es tracta d’un compte bancari obert a nom de la persona sol·licitant de l’ajuda. Si és una empresa, a nom d’aquesta empresa i, si és autònom, a nom de l’autònom.
  • Certificat de Vida Laboral de l’Empresa (VILE) o qualsevol altra document admès en dret on figuri el nombre de treballadors.
  • Certificat de trobar-se al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i amb l’Agència Tributària
Go to Top